บริการ

ORDERS
Stratus-Pikpuk Inc. เป็นบริษัทที่สามารถปรับการให้บริการตามความต้องการของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเปลี่ยนระบบของบริษัทของท่านเลย เราสามารถรับ Orders จากท่าน ทาง อีเมล์ แฟกซ์ หรือทางโทรศัพท์ ท่านสามารถจัด online shopping cart ของท่านให้สามารถส่งข้อมูลการสั่งของ มายังเราโดยอัตโนมัติด้วยก็ได้ หรือท่านอาจจะให้เรารับ Orders จากลูกค้าของท่านโดยตรงก็ได้

STORAGE
คลังสินค้าของเราทนได้ทุกสภาพอากาศและมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อัตราการคลังสินค้าขึ้นอยู่กับปริมาตรของสินค้าทั้งหมดที่ท่านคลังไว้กับเรา วิธีนี้ท่านจะไม่ต้องจ่ายเกินหากเราจัดเก็บสินค้าของท่านอย่างไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต่างไปจากที่อื่นๆซึ่งคำนวณอัตราการคลังสินค้าจากพื้นที่ของ pallet ที่ต้องใช้วางสินค้าของท่านด้วยวิธีคำนวณแบบนี้ ถึงแม้ท่านจะมีเพียงกล่องเล็กๆกล่องเดียวอัตราคลังสินค้าของท่านจะเท่ากับ pallet ที่มีกล่องสินค้าเต็ม หากท่านใช้บริการของเราอัตราการคลังสินค้าของท่านจะมาจากปริมาตรที่แท้จริงของสินค้าของท่าน

PICK & PACK
Stratus-Pikpuk Inc.
บริการจัดห่อสินค้าอย่างมีคุณภาพสูง เราพิถีพิถันและมีการดูแลพิเศษสำหรับสินค้าที่แตกง่าย เรายินดีรับผิดชอบสินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการจัดห่อที่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถกำหนดความต้องการพิเศษในการการจัดห่อสินค้าของท่านได้ อาทิ การจัดห่อสินค้าแบบของขวัญ

SHIPPING TO CUSTOMERS
Stratus-Pikpuk Inc.
จัดส่ง orders ของท่านภายใน 1 วันทำการหลังจากที่เราได้รับ orders นั้นๆ ท่านสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้ ไม่ว่าจะเป็น UPS, DHL, หรือ USPS สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ เราก็ยังมีบริการ direct trucking ไปยังลูกค้าปลายทางของท่านอีกด้วย

RECEIVING OF GOODS
Stratus-Pikpuk Inc.
มีการให้บริการที่ยืดหยุ่นได้ในการรับสินค้าของท่าน เราสามารถรับสินค้าของท่านได้ทั้งจาก ท่าอากาศยาน ท่าเรือ หรือจากท่ารถบรรทุก นอกจากนี้แล้วเรายังมีบริการเตรียมเอกสารศุลกากรและช่วยนำส่งสินค้าหากติดค้าง ณ ที่ใดที่หนึ่ง

RETURNS
Stratus-Pikpuk Inc.
บริการตรวจสินค้าที่ได้รับคืนจากลูกค้า และนำกลับเข้าสู่คลังสินค้าหากไม่ได้รับความเสียหาย เราบริการส่งรายงานการคืนสินค้าไปยังท่านด้วย email หรือ แฟกซ์ พร้อมรายละเอียดของสินค้า 

REPORTING
Stratus-Pikpuk Inc.
บันทึกฐานข้อมูลให้ตรงกับสถานภาพปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เราจะ Email ท่านเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อรายงานการจัดส่งสินค้าของท่าน สินค้าคงเหลือในคลัง และอัตราบริการโดยละเอียด โดยข้อมูลที่จัดส่งจะอยู่ในรูปแบบ เรายังสามารถจัดส่งรายงานในช่วงระยะเวลาที่ท่านระบุเมื่อท่านต้องการได้อีกด้วย และหากท่านต้องการให้เราส่งรายงานโดยละเอียดดังกล่าวทางแฟกซ์ หรือทางไปรษนีย์แทน เราก็สามารถบริการท่านได้

CUSTOMER SERVICE
Stratus-Pikpuk Inc.
มีพนักงานสามารถตอบคำถามของท่านได้ทั้งทาง email และทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาทำการ

ADMINISTRATIVE SERVICES
Stratus-Pikpuk Inc.
ยินดีบริการด้านธุรการอันเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงเรื่องศุลกากรและเรื่องเกี่ยวภาษีท้องที่